Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Op weg naar een varkenshouderij met een positieve impact op de omgeving

Een circulaire varkenshouderij is niet alleen goed voor mens en dier, maar ook voor omgeving, natuur en biodiversiteit. Hoe zorg je ervoor dat jouw varkenshouderij een positieve bijdrage levert aan de omgeving? Dat kan door het vergroten van de biodiversiteit. Daarnaast kan je uitstoot van ammoniak, geur en fijnstof minimaliseren, waardoor omgeving en natuur minder onder druk staan. Door verschillende maatregelen toe te passen kan tot 90% uitstoot worden gereduceerd zonder dat het dierenwelzijn vermindert. Dieren en varkenshouders profiteren hierdoor ook van een verbeterd stalklimaat en een erf met bijen en vogels.

Hoe vergroot je de biodiversiteit op je erf?

Vleermuiskasten, bijenhotels, nestkasten voor vogels, houtwallen, paddenpoelen en erfbeplanting zoals hagen bieden beschutting en een plek voor voortplanting. Wilde planten en bloemen, groene daken en bloeiende fruitbomen geven nectar en voeding aan tal van dieren.

Hoe verminder je de uitstoot van je varkenshouderij?

Zorg voor een lagere uitstoot uit de stal door onder andere mestscheiding, mestverwijdering en ander voer. Wil je een lagere emissie uit de mestopslag, dan kunnen mestverdunning, mestkoeling en mestbeluchting helpen. Ten slotte kan je fijnstofuitstoot reduceren door bijvoorbeeld andere bodembedekking of ander voer.

Bij het thema omgeving kijken we naar ammoniak, geur en fijnstof, niet naar methaan. Methaan wordt uiteengezet in het thema mest. In een tabel worden alle effecten van bronmaatregelen op zowel methaan, ammoniak, geur als fijnstof voor zover bekend weergegeven.

bloemenwei

Wat proberen we te bereiken?

  • In een circulaire varkenshouderij draagt de varkenshouderij bij aan de omgeving door het erf natuur-inclusief in te richten

    Dat betekent dat op het bedrijf maatregelen worden genomen die biodiversiteit en natuur op en rondom het erf stimuleren. 

  • Er wordt gewerkt aan een lage ammoniak-, geur- en fijnstofuitstoot in een circulaire varkenshouderij

    Dat betekent dat er een lage uitstoot uit de stal en mestopslag komt door het mest- en stalmanagement. Dat vermindert de uitstoot bij de bron.  

Door het erf natuur-inclusief in te richten vergroot je de biodiversiteit op en om het erf. Hiermee draag je met je varkenshouderij bij aan een gezonde en biodiverse omgeving.  

Het is belangrijk om zuinig met water om te gaan. Om geen water te verspillen kan je regenwater opvangen en om het oppervlakte- en grondwater niet te verontreinigen kan je afspoelwater zuiveren.  

Voor een lage ammoniak-, geur- en fijnstofuitstoot uit de stal, pas je maatregelen aan de bron worden toe. Daardoor wordt de uitstoot verlaagd én profiteren de dieren en varkenshouders van een verbeterd stalklimaat.

Vanuit de mestopslag komt er ook ammoniak- en geuruitstoot. Er zijn verschillende opties om uitstoot uit de mestopslag te verlagen.  

Er zijn verschillende maatregelen in de stal die leiden tot een fijnstofreductie. Dit leidt tot een fijnere werkomgeving voor de varkenshouder en leefomgeving voor het varken. Deze maatregelen zijn anders dan de maatregelen voor ammoniak- en geurreductie.