Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Mestverwijdering

Een maatregel om de uitstoot bij de bron aan te pakken is het regelmatig verwijderen van mest en urine uit de stal. Hierbij kan de frequentie van verwijderen, het systeem en het wel of niet hebben van een laagje afvalwater in de put verschillen.

Door regelmatig de mest en urine te verwijderen verlaagt de ammoniak- en methaanuitstoot. Door de mest snel uit de stal te halen, vind er minder ammoniakuitstoot plaats in de stal. Om ervoor de zorgen dat de ammoniakuitstoot niet alsnog in de mestopslag plaatsvindt, moet het gecombineerd worden met andere maatregelen, zoals mestscheiding of de opties onder mestopslag. Methaan wordt gevormd in de diepe laag van de mest en bij dit proces is geen zuurstof nodig. Door de mest snel uit de stal te verwijderen, wordt de vorming van methaan in de stal voorkomen. Deze methaan kan echter nog wel in de mestopslag gevormd worden. Het koel opslaan helpt om deze vorming te voorkomen. Daarnaast wordt door het regelmatig verwijderen van de mest, de mest niet verstoord doordat er steeds nieuwe mest bijkomt. Dit verlaagt de methaanuitstoot 50%-75% ten opzichte van mest die wel telkens verstoord wordt.

bloemenwei

De mest kan dagelijks uit de stal worden verwijdert. Voor de methaan- en ammoniakuitstoot lijkt het dagelijks verwijderen geen groot voordeel te geven ten opzichte van eens per 2 of 3 dagen verwijderen. Wel kan het nuttig zijn om de mest dagelijks te verwijderen in combinatie met andere maatregelen, zoals het koelen van mest of mono-vergisting. Daarom worden dezelfde reductiewaarden aangehouden als bij het eens per 2 of 3 dagen verwijderen van mest.

 • Ammoniak: 20% reductie (t.o.v. laten liggen hele afmestperiode) of 46% extra vergeleken met het wekelijks weghalen (35%).
 • Methaan: 20% extra reductie bovenop het wekelijks weghalen (10-75%)

Het eens per 2 of 3 dagen verwijderen van de mest heeft een groot voordeel ten opzichte van de mest de hele afmestperiode te laten liggen. Eens per 2 of 3 dagen geeft ook een hogere reductie ten opzichte van het wekelijks verwijderen van de mest.

 • Ammoniak: 20% reductie (t.o.v. laten liggen hele afmestperiode) of 46% extra vergeleken met het wekelijks weghalen (35%).
 • Methaan: 20% extra reductie bovenop het wekelijks weghalen (10-75%)

Als de mest wekelijks wordt verwijderd, geeft dat een lagere ammoniak- en methaanuitstoot ten opzichte van langdurige opslag.

 • Ammoniak: 35% reductie (t.o.v. laten liggen hele afmestperiode)
 • Methaan: 10-75% reductie (t.o.v. langdurige opslag)

De mestput dagelijks spoelen met water heeft een ammoniakreductie ten opzichte van een statische put. Het spoelen van de put na verwijderen van mest aan het einde van de periode verlaagt de methaanuitstoot met 40%, maar het is onbekend hoeveel het dagelijks spoelen de methaanemissie verlaagt.

 • Ammoniak: 45% reductie (ten opzichte van statische put)
 • Methaan: 40% reductie (aan het einde van de periode put spoelen na mestverwijdering)

Een systeem om de mest uit de stal te halen is een mestschuif die over een gecoate vlakke of hellende vloer schuift met biocide/rubber/polyethyleen/polypropyleen. Naast het verwijderen van de mest worden hierdoor de vloeren schoon achter gelaten, waardoor het emitterend oppervlak verkleind.

 • Ammoniak: 60% reductie
 • Methaan: 90% reductie
 • Geur: 60% reductie

Een systeem om de mest uit de stal te halen zijn mestpannen met schuine wanden, waardoor er een verkleining (50%) van het emitterend oppervlak is. In dit systeem wordt de mest wekelijks verwijdert uit de stal.

 • Ammoniak: 40% reductie
 • Methaan: 80% reductie
 • Geur: 40% reductie

Een systeem om de mest uit de stal te verwijderen zijn foliepannen. Hierbij wordt de mest continue verwijderd en eens per dag er wordt gesproeid met water en biocide.

Verschillende biociden hebben een verschillende impact. Het is belangrijk dat het gebruik van een biocide niet voor gezondheidsproblemen zorgt of de goede bacteriën in de mest afbreekt. Een mogelijke biocide zou Electrolyzed Oxidizing Water (EOW) kunnen zijn. Het voordeel van deze biocide is dat het zelf te maken is en de producten instabiel zijn, waardoor de vorming van ammoniak kan worden voorkomen en tegelijk het weer tot water en keukenzout vervalt. De verwachting is dat dit geen negatieve effecten heeft, maar hier moet nog een uitgebreider onderzoek naar komen.

 • Ammoniak: 50% reductie
 • Methaan: 90% reductie
 • Geur: 60% reductie

5 cm afvalwater in de put waarin mest wordt opgevangen, in combinatie met wekelijks legen van de put verlaagt de ammoniakuitstoot.

 • Ammoniak: 52% reductie

5 cm afvalwater in de put waarin mest wordt opgevangen, in combinatie met eens per 4 dagen legen van de put verlaagt de ammoniakuitstoot.

 • Ammoniak: 63% reductie

Verschillende maatregelen kunnen ook gecombineerd worden in een systeem. Reductiepercentages kunnen niet altijd worden opgeteld als maatregelen worden gecombineerd, maar sommige maatregelen hebben wel een versterkend effect op elkaar. Een voorbeeld daarvan is de combinatie van dagontmesting door te spoelen met verse mest, gecombineerd met een verkleining (67%) van het emitterend oppervlak en koeling (<15°C) van de mest.

 • Ammoniak: 60% reductie
 • Methaan: 90% reductie
 • Geur: 50% reductie

Mestverwijdering

 • Hilhorst, M.A., Melse, R.W., Willers, H.C., Groenestein, C.M., Monteny, G.J. (2002). Reduction of methane emissions from manure. Non-CO2 greenhouse gases: scientific understanding, control options and policy aspects: pp. 435-440.
 • Hilhorst, M.A., Willers, H.C., Groenestein, C.M., Monteny, G.J. (1998). Effective strategies to reduce methane emissions from livestock. In 2001 ASAE Annual Meeting (p. 1). American Society of Agricultural and Biological Engineers.
 • Philippe, F.-X., Cabaraux, J.-F., Nicks, B. (2011). Ammonia emissions from pig houses: Influencing factors and mitigation techniques. Agriculture, Ecosystems & Environment 141(3-4): pp. 245-260.

Frequentie: dagelijks verwijderen

 • Guingand, N. (2000). Preliminary results on the influence of emptying slurry pits on the emission of ammonia and odours from fattening buildings. Journées de la Recherche Porcine 32: pp. 83-88.
 • Lachance, I. (2005). Effets de la séparation des déjections porcines sous les planchers lattés sur les émissions gazeuses et d’odeurs. Master thesis, Université Laval, Faculté des Sciences de l’Agriculture et de l’Alimentation, Université Laval, Québec.
 • Philippe, F.-X., Cabaraux, J.-F., Nicks, B. (2011). Ammonia emissions from pig houses: Influencing factors and mitigation techniques. Agriculture, Ecosystems & Environment 141(3-4): pp. 245-260.

Frequentie: eens per 2 of 3 dagen verwijderen

 • Guingand, N. (2000). Preliminary results on the influence of emptying slurry pits on the emission of ammonia and odours from fattening buildings. Journées de la Recherche Porcine 32: pp. 83-88.
 • Lachance, I. (2005). Effets de la séparation des déjections porcines sous les planchers lattés sur les émissions gazeuses et d’odeurs. Master thesis, Université Laval, Faculté des Sciences de l’Agriculture et de l’Alimentation, Université Laval, Québec.
 • Philippe, F.-X., Cabaraux, J.-F., Nicks, B. (2011). Ammonia emissions from pig houses: Influencing factors and mitigation techniques. Agriculture, Ecosystems & Environment 141(3-4): pp. 245-260

Frequentie: wekelijks verwijderen

 • Groenestein, C.M., Van Wagenberg, A.V., Mosquera, J. (2005). Methaanemissie uit vleesvarkensstallen: ontwikkeling meetprotocol en plan van aanpak voor het meten van het effect van mestkoelen in de praktijk (No. 503). Agrotechnology & Food Innovations B.V..
 • Guarino, M., Fabbri, C., Navarotto, P., Valli, L., Mascatelli, G., Rossetti, M., Mazzotta, V. (2003). Ammonia, methane and nitrous oxide emissions and particulate matter concentrations in two different buildings for fattening pig. In: CIGR (Ed.) Proceedings of the International Symposium on Gaseous and Odour Emissions from Animal Production Facilities (pp. 140-149). Danish Institute for Agricultural Sciences, Foulum, Denmark.
 • Osada, T., Rom, H.B., Dahl, P. (1998). Continuous measurement of nitrous oxide and methane emission in pig units by infrared photoacoustic detection. Transactions of the ASAE 41(4): pp. 1109-1114.

Frequentie: dagelijks spoelen met water

 • Lim, T.T., Heber, A.J., Ni, J.-Q., Kendall, D.C., Richert, B.T. (2004). Effects of manure removal strategies on odor and gas emissions from swine finishing. Transactions of the American Society of Agricultural Engineers 47(6): pp. 2041-2050.
 • Haeussermann, A., Hartung, E., Gallmann, E., Jungbluth, T. (2006). Influence of season, ventilation strategy, and slurry removal on methane emissions from pig houses. Agriculture, Ecosystems & Environment 112(2-3): pp. 115-121.

Systeem: mestschuif over gecoate vloer

 • Aarnink, A., De Groot, J., Ogink, N. (2019). Brongerichte maatregelen voor beperking emissies uit bestaande varkensstallen. Wageningen Livestock Research: rapport 1205.

Systeem: mestpannen met schuine wanden

 • Aarnink, A., De Groot, J., Ogink, N. (2019). Brongerichte maatregelen voor beperking emissies uit bestaande varkensstallen. Wageningen Livestock Research: rapport 1205.

Systeem: foliepannen

 • Aarnink, A., De Groot, J., Ogink, N. (2019). Brongerichte maatregelen voor beperking emissies uit bestaande varkensstallen. Wageningen Livestock Research: rapport 1205.

Laagje afvalwater in put: wekelijks legen

 • Lim, T.T., Heber, A.J., Ni, J.-Q., Kendall, D.C., Richert, B.T. (2004). Effects of manure removal strategies on odor and gas emissions from swine finishing. Transactions of the American Society of Agricultural Engineers 47(6): pp. 2041-2050.

Laagje afvalwater in put: eens per 4 dagen legen

 • Lim, T.T., Heber, A.J., Ni, J.-Q., Kendall, D.C., Richert, B.T. (2004). Effects of manure removal strategies on odor and gas emissions from swine finishing. Transactions of the American Society of Agricultural Engineers 47(6): pp. 2041-2050.

Combinatie: dagontmesting, verkleining emitterend oppervlak en koeling

 • Aarnink, A., De Groot, J., Ogink, N. (2019). Brongerichte maatregelen voor beperking emissies uit bestaande varkensstallen. Wageningen Livestock Research: rapport 1205.

Verder aan de slag met 'Lage uitstoot uit de stal'

bloemenwei