Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Klimaatneutraal

Klimaatneutraal betekent dat er niet wordt bijgedragen aan de uitstoot van broeikasgassen en daarmee klimaatverandering. Iedere partij in de varkenshouderijketen kan stappen zetten richting klimaatneutraliteit. Eén grote stap daarin is energieneutraal worden.  
 
Varkens horen in een kringlooplandbouw omdat ze reststromen, die anders weggegooid worden, omzetten in hoogwaardige eiwitten. Hierdoor blijft in de keten wel altijd enige uitstoot bestaan, zelfs nadat alle maatregelen zijn genomen om klimaatneutraal te worden. Die overgebleven uitstoot kan je compenseren door te investeren of bijdrage te leveren aan projecten met een positieve bijdrage aan het klimaat. Hierbij is het belangrijk om kritisch te kijken naar de projecten waarin je investeert. Niet alle klimaatcompensatie levert daadwerkelijk een positieve bijdrage aan het klimaat, soms gaat het slechts om een CO2-winst op papier. Het is daarom verstandig om te investeren in lokale projecten, het liefst binnen een straal van 200 kilometer. Zo kan je investeren in een lokaal windmolenpark, je eigen energievoorziening klimaatneutraal maken, een haag planten bij de voerfabriek of het grondwaterpeil van de veenweidegebieden omhoog brengen. 

vrachtwagen

De eerste stap voor de veevoerleverancier is om de klimaat-footprint in kaart te brengen. Dit kunnen verschillende bedrijven doen. Als het duidelijk is wat de klimaatimpact is en waar de grootste impact zit, kan worden bepaald welke maatregelen het meeste effect hebben om de klimaatimpact te verlagen. Hierbij is het de bedoeling dat de eigen klimaatimpact van de voerleverancier daadwerkelijk verlaagd wordt en dus niet volledig wordt gecompenseerd door te investeren in projecten zoals het planten van bomen op een ander continent, of het afkopen van emissierechten. Bij het verlagen van de eigen klimaatimpact kan gedacht worden aan het implementeren van energiebesparende maatregelen, opwekken van eigen energie, afnemen van duurzame energie en stoppen met gebruik van fossiele brandstoffen. 

Door energiebesparende maatregelen te implementeren wordt er minder energie verbruikt en wordt verspilling van energie tegengegaan. Denk hierbij aan automatisch sluitende deuren, automatische systemen en LED verlichting. Er zijn diverse bedrijven gespecialiseerd in het opstellen van energieadvies voor bedrijven. Deze adviezen zijn afgestemd op de specifieke bedrijfssituatie en geven het best inzicht in waar per bedrijf de winst zit.

  • Hier vind je inspiratie voor een efficiënt energiegebruik. Deze maatregelen zijn afgestemd op de varkenshouderij en dus niet specifiek voor een veevoerleverancier, maar kan wel inspiratie geven voor implementatie.  

Door eigen energie op te wekken, wordt er duurzame energie gebruikt. Dit heeft minder negatieve effecten op het klimaat en wordt daarom gestimuleerd. Voorbeelden zijn zonnepanelen op het dak of een windmolen. 

  • Zie voor inspiratie eigen opwek. Deze maatregelen zijn afgestemd op de varkenshouderij en dus niet specifiek voor een veevoerleverancier, maar kan wel inspiratie geven voor implementatie. 

Als het zelf opwekken van energie nog niet mogelijk is of als nog niet 100% van de energie zelf kan worden opgewekt, is het mogelijk om tijdelijk duurzame energie af te nemen. Dit kan op verschillende manieren, zoals het afsluiten van een groene stroom contract met wind- en zonne-energie uit Nederland of het hergebruiken van warmte. 

  • Zie voor inspiratie tijdelijk duurzame energie afnemen. Deze maatregelen zijn afgestemd op de varkenshouderij en dus niet specifiek voor een veevoerleverancier, maar kan wel inspiratie geven voor implementatie. 

Fossiele brandstoffen bestaan uit fossiele plantenresten waarin koolstof ligt vastgelegd. De voorraad fossiele brandstoffen op aarde is eindig en bij verbranding van deze brandstoffen komt CO2 en andere vervuiling vrij. Het gebruik van deze brandstoffen past dus niet in een circulaire economie en circulaire varkenshouderij. In plaats daarvan worden hernieuwbare brandstoffen gebruikt. Hierbij kan er worden overgeschakeld op voertuigen en machines die werken op elektriciteit of op groene waterstof. 

  • Zie voor inspiratie geen fossiele brandstoffen. Deze maatregelen zijn afgestemd op de varkenshouderij en dus niet specifiek voor een veevoerleverancier, maar kan wel inspiratie geven voor implementatie. 

Verder aan de slag met 'Veevoerleverancier '

bloemenwei