Stap voor stap naar een duurzame varkenshouderij

Mest be- of verwerken

In een circulaire varkenshouderij is mest weer een waardevolle grondstof die wordt gebruikt op het land waar humaan voedsel wordt geproduceerd. Dierlijke mest vervangt kunstmest en mest verbranding en co-vergisting is niet meer nodig, want er is geen mestoverschot meer. Om de mineralenkringloop lokaal te kunnen sluiten wordt vaste mest maximaal 200 km vervoerd en door akkerbouwers op het land of op eigen land toegepast. Hierbij kan ervoor gekozen worden om de mest eerst te verwerken voordat het op het land wordt toegepast. Hierbij heeft het de voorkeur om op eigen terrein mono-vergisting toe te passen. Dit heeft geen negatief effect op de kwaliteit van de mest en reduceert de methaanuitstoot en het transportvolume, wat helpt om de kringloop lokaal te sluiten met zo min mogelijk verliezen. 

aarde met handen

Om de mineralenkringloop lokaal te sluiten kan de varkensmest op het eigen land van de varkenshouder worden gebruikt.  

Om de mineralenkringloop lokaal te sluiten kan de varkensmest op het van een akkerbouwer in de buurt worden gebruikt. Een varkenshouder kan een contract aangaan met een akkerbouwer om de mest af te zetten (en eventueel reststromen af te nemen). Dit hoeft niet per sé in de vorm van een contract, mag ook op een andere manier afgesproken zijn. Wel is het handig om de mest bij vaste akkerbouwers af te zetten, zodat de mest afgestemd kan worden op de behoefte van de akkerbouwer en er goede afspraken gemaakt kunnen worden.  

Verder aan de slag met 'Mest gebruiken op land '

bloemenwei